dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

Arhitektura in oblikovanje; kulturna dediščina / Architecture & Design; Cultural Heritage

Tina Potočnik je bila rojena leta 1983 v Ljubljani. Diplomirala je na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 2007, leta 2010 pa je na istem oddelku naredila znanstveni magisterij s področja muzeologije in konservatorstva. Leta 2013 je doktorirala iz arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Del študija je opravila v tujini, v ustanovah Universita Ca’ Foscari di Venezia v Italiji ter Institut für Städtebau, Technische Universität Graz v Avstriji. Za svoje delo, ki je bilo predstavljeno v več znanstvenih in strokovnih objavah ter v prispevkih na mednarodnih konferencah, je prejela več nagrad, mdr. štipendijo avstrijske vlade OEAD in ameriško štipendijo Keepers Preservation Education Fund Fellowship. Med letoma 2009 in 2013 je bila kot asistentka – mlada raziskovalka zaposlena na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Leta 2013 je soustanovila RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, leta 2017 pa podjetje OBLIKA – kot se šika, oblikovanje, arhitektura, raziskave, d. o. o., kjer nadaljuje svoje delo. Njeno delo in raziskave se osredotočajo na arhitekturo in oblikovanje v 20. stoletju ter na kulturno dediščino.

Tina Potočnik, born in 1983 in Ljubljana, Slovenia, graduated in Art History from Faculty of Arts, University of Ljubljana, in 2007. In 2010 she gained master’s degree in Conservation and Museology at the same faculty and in 2013 concluded her studies with a doctoral dissertation at the Faculty of Architecture, University of Ljubljana. She carried out part of her studies at the Universita Ca’ Foscari di Venezia (Italy) and at the Institut für Städtebau, Technische Universität Graz (Austria). For her research work, presented in numerous scientific and professional articles and on international conferences, she was awarded several scholarships, among them the OEAD scholarship by the Austrian government and the American Keepers Preservation Education Fund Fellowship. From 2009 to 2013 she was employed as an assistant researcher at the France Stele Institute of Art History, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana. In 2013 she co-founded RI19+, Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time, in Ljubljana, and in 2017  design studio OBLIKA – kot se šika, oblikovanje, arhitektura, raziskave, d. o. o., where she is carrying on with her work as an independent researcher. Her work and researches focus on architecture and design in the 20th Century, as well as on cultural heritage.

BIBLIOGRAFIJA

 

Prispevki v znanstvenih monografijah

 • Potočnik, Tina. 2016. »Female Students of Jože Plečnik Between Tradition and Modernism.« V Ideological Equals: Women Architects in Socialist Europe 1945-1989, uredili Mary Pepchinsky in Mariann Simon, 20–33. London, New York: Routledge.
 • Potočnik, Tina. 2016. »Centro Simón Bolívar. A Symbol of Liberation for Revolution Square in Ljubljana, Slovenia.« V Travels and Transformations of a Cultural Icon, uredili Maureen G. Shanahan in Ana Maria Reyes, 133–147. Gainesville: University Press of Florida.
 • Potočnik, Tina. 2016. »Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske ter ajdovske gradnje. Il patrimonio e il modernismo. L’architettura di Svetozar Križaj con l’incorporazione delle strutture storiche e della tradizione edile di Vipava e Ajdovščina.« V Povezave, gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost. Connessioni, ingegneria civile, architettura, storia dell’arte, arte, uredili Mateja Golež, Miha Tomaževič in Janko Rožič, 151–162. Ljubljana: ZAG.
 • Potočnik, Tina. 2015. »Gorizia And Nova Gorica: One Town in two European Countries.« V Frontiers: Topographies of Surveillance and Flows, uredila Carolin Loeb in Andreas Luescher, 175–192. Farnham: Ashgate Publising LTD.
 • Potočnik, Tina. 2014. »Staro in novo v razvoju naselja Mengeš. Spremembe v pojmovanju in vrednotenju dediščine v okviru grajenega prostora po drugi svetovni vojni.« V Med starim in novim: zbornik Znanstvenega simpozija Arhitekturna zgodovina, Ljubljana, 24.–26. november 2011, uredila Renata Novak Klemenčič, 122–131, Ljubljana, 2014.
 • Ivanović, Nataša, Resman, Blaž, Kermavnar, Simona, Košak, Tina, Lavrič, Ana, Lazarini, Franci, Martelanc, Tanja, Mušinović, Mina, Oter Gorenčič, Mija, Potočnik, Tina in Seražin, Helena. Upravna enota Ajdovščina: občini Ajdovščina in Vipava, (Umetnostna topografija Slovenije). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Ivanović, Nataša, Resman, Blaž, Kermavnar, Simona, Košak, Tina, Lavrič, Ana, Lazarini, Franci, Martelanc, Tanja, Mušinović, Mina, Oter Gorenčič, Mija, Potočnik, Tina in Seražin, Helena. Upravna enota Jesenice: občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, (Umetnostna topografija Slovenije). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 

Znanstveni članki

 • Potočnik, Tina in Lah, Ljubo. 2017. »Pojem identiteta v izbranih mednarodnih listinah varstva dediščine in njegova uporaba v Sloveniji.« Annales, Series Historia et Sociologia, 27 (2): 1–14.
 • Potočnik, Tina. 2012. »Josip Vancaš in Jože Plečnik v Mengšu.« ZUZ, n. v. XLVII: 175–198, 279–280.
 • Potočnik, Tina. 2012. »Izgradnja Mengša v času socializma.« Acta historiae artis Slovenica (AHAS), (17): 75–99.
 • Potočnik, Tina. 2009. »Moderna arhitektura: problematika varstva in zaščite.« Ars & humanitas, 3 (1–2): 248–271.

 

Strokovni prispevki

 • Potočnik, Tina. 2017. »Bežan, Marjan.« V Novi Slovenski biografski leksikon, zv. 2: B-Bla, uredila Barbara Šterbenc Svetina, 408– Ljubljana: Založba ZRC.
 • Potočnik, Tina. 2014. »Spanje razuma ustvari pošasti: problematika vrednotenja arhitekture povojnega modernizma. Il sonno della ragione genera mostri: i problemi di valutazione dell’architettura del odernismo del dopoguerra.« V Laboratorij za raziskave arhitekturne dediščine 20. stoletja. Laboratorio di Ricerca del patrimonio architettonico del 20˚ secolo (Salone del restauro Ferrara), 37–43. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • Potočnik, Tina. »Female Students of Jože Plečnik between Tradition and Modernism.« V Investigating and Writing Architectural History: Subjects, Methodologies and Frontiers. Papers from the Third EAHN International Meeting, uredila Michela Rosso, 876–884. Turin: Politecnico di Torino. Dostopno na: http://www.eahn2014.polito.it/EAHN2014proceedings.pdf.
 • Potočnik, Tina. 2013. »Arnautović, Ilija.« V Novi Slovenski biografski leksikon, zv. 1: A, uredila Barbara Šterbenc Svetina, 242–245. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Potočnik, Tina. 2011. »Uničeni in ogroženi spomeniki I, Cankarjev dom.« Umetnostna kronika, (32): 71–74.

 

Prispevki na konferencah

 • Potočnik, Tina. 2016. »Designing a Modern Town Within a Domestic Scope.« The Aspect of Woman. International Conference, Ljubljana, 26. 5. 2016.
 • Potočnik, Tina, Ivanović, Nataša. 2015. »Maks Fabiani – slog, medij in ženska posebnost. Maks Fabiani – Style, Medium and Female PurviewSimpozij Maks Fabiani / Prostorski kontekst / tekstura / tekst / tekstil. Maks Fabiani / Spatial context / Texture / Textile  / Text, Ljubljana, 7. 5. 2015.
 • Potočnik, Tina. 2014. »Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske ter ajdovske gradnje.« Posvet Znanje za ohranjanje dediščine 20. stoletja, Zavod za gradbeništvo Slovenije (v okviru MACC Project – Modern Art Conservation Centre), Štanjel, 5. 2014.
 • Potočnik, Tina. 2014. »Female Students of Jože Plečnik Between Tradition and Modernism.« European Architectural History Network. Third International Meeting, Torino, Italija, 19.–21. 6. 2014.
 • Potočnik, Tina. 2013. »Spanje razuma ustvari pošasti: problematika vrednotenja arhitekture povojnega modernizma.« Posvet Celostna obravnava objektov arhitekturne dediščine 20. stoletja, Ljubljana, 13. 11. 2013.
 • Potočnik, Tina. 2013. »Architecture and its Financial Context: National and University Library in Ljubljana.« Cultures of Economy. The 4th DAAD Workshop of the Network Media and Memory in Southeastern Europe, Sarajevo, Bosnia, 15.–18. 5. 2013.
 • Potočnik, Tina. 2013. »Yugoslav political art: the youth relays – a symbol of piece?« Rat i vizuelna kultura. War and visual culture. Konferencija bilateralnog projekta Srbija / Slovenija 20122013 “Umetnička razmena i kreiranje jugoslovenskog identiteta u vizuelnoj kulturi od 1848-1990: SrbijaSlovenija / SlovenijaSrbija”, Beograd, Srbija, 18. 9. 2013.
 • Potočnik, Tina. »Gorizia and Nova Gorica: one town in two European countries.« The 65th annual conference SAH 2012, Society of Architectural Historians, Detroit, Michigan, 18.–22. 4. 2012.
 • Potočnik, Tina. »The Revolution square in Ljubljana and its` paragons from Venice to Caracas.« Europe and the Balkans, The 3rd DAAD Workshop of the Network Media and Memory in Southeastern Europe, Supetar, Croatia, 09.–12. 05. 2012.
 • Potočnik, Tina. »Vpliv javnega prostora na recepcijo Brdarjeve kiparske skupine na Mesarskem mostu v Ljubljani. The Impact of the Public Space on the Reception of the Sculptures of Jakov Brdar on the Butchers’ Bridge in Ljubljana.« Znanstveni simpozij Javni spomeniki. Umetnostna izmenjava in ustvarjanje jugoslovanske identitete v vizualni kulturi 1848–1990: SrbijaSlovenija / SlovenijaSrbija, Ljubljana, 23. 11. 2012.
 • Potočnik, Tina. 2012. »Cesar Franc Jožef I. in umetnost.« Znanstveni simpozij Spomenik v javnem prostoru, Maribor, 15. 3. 2012.
 • Potočnik, Tina. »Staro in novo v razvoju naselja: Mengeš v drugi polovici preteklega stoletja.« Znanstveni simpozij Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim, Ljubljana, 24.–26. 11. 2011.
 • Potočnik, Tina. »(Sub)urbanizacija in identiteta prostora.« Posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Dediščina za življenje: ohranjanje za raziskovanje, raziskovanje za ohranjanje, Ljubljana, 13.–15. 5. 2010.

 

Konservatorski elaborati*

 • Konservatorski načrt za prenovo območja Hrib Gradišče v Vrhniki, 2017.
 • Konservatorski načrt za prenovo območja naselbinske dediščine starega vaškega jedra Verd v Občini Vrhnika, 2017.
 • Strokovne podlage za OPN občine Idrija – celostno ohranjanje dediščine, 2015.
 • Projektna naloga Konservatorski načrt za prenovo starega jedra Ribnice, 2015.
 • Ljubljana – Stolpnica Trg republike 2, EID, enotna identifikacija dediščine 4123, 2013.
 • Projektna naloga: Konservatorski načrt za prenovo Aškerčeva, Tivolska, Slovenska (OPPN 106 – Kolizej) v Ljubljani, 2011.
 • Tolmin
 • Kranj, Palača občine Kranj, EID, enotna identifikacija dediščine 1579: konservatorski načrt. Mapa 1, Analitični del, 2010.

* Tina Potočnik nosilka sklopa arhitektura ali um. zgodovina v ekipah za pripravo KNP.

 

Razstave in katalogi razstav – soavtorstvo (izbor)

 • Franci Zagoričnik. Poezije. Galleria A+A, Centro Espositivo Sloveno di Venezia, Benetke (pripravila Ministrstvo za kulturo RS in Bežigrajska galerija), maj 2005.
 • »Na uho v oko«. »By ear in the eye«, Bežigrajska galerija 1 in 2, Ljubljana, 16. 11. 2005–10. 1. 2006.
 • Potovanje po delu Bojana Štoklja. Tour around the work of Bojan Štokelj. Retrospektivna razstava: kipi, objekti, fotografije in video. Retrospective: sculptures, objects, photographs and video, Bežigrajska galerija 1, Ljubljana, 5. 9.–24. 10. 2007.
 • Pesniški plakati. Poetry Posters, Bežigrajska galerija 1, Ljubljana, 29. 10.–20. 12. 2008.
 • Slovenski impresionisti iz likovne zbirke Petrol: Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama in Matej Sternen, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 12. 20086. 1. 2009.
 • Spomenik Franca Jožefa I. pred Kadetnico v Mariboru – njegov pomen in materialna dediščina, Kadetnica, Maribor (pripravila UIFS ZRC SAZU in MORS), 2011.

 

 Javna predavanja

 • Potočnik, Tina. »Plečnikove učenke – mainsteram in margina.« Predavanje iz serije Odkritost zakritosti, v organizaciji RI19+ in Trubarjeve hiše literature, Ljubljana, 10. 4. 2017.
 • Potočnik, Tina. 2016. »Vidik ženske – pregled problematike. I. del« Predavanje na povabilo NTF, Ljubljana, 5. 4. 2016.
 • Potočnik, Tina. »TR v Ljubljani: arhitekturno-urbanistična kompozicija, njeni vzori in pomeni.« Predavanje na povabilo SUZD, Ljubljana, 17. 4. 2014.
 • Potočnik, Tina. »The Revolution Square Complex in Ljubljana. Its Erection and Linkage to the Centro Simón Bolívar in Caracas. La Plaza de la Revolución de Ljubljana y el Centro Simón Bolívar de Caracas.« Predavanje na povabilo DOCOMOMO Venezuela, Caracas, Venezuela, 28. 2. 2013.
 • Potočnik, Tina. »Trg republike v Ljubljani.« Predavanje ob predstavitvi monografije Jure Mikuž: Spomenik revolucije Draga Tršarja; v organizaciji UIFS ZRC SAZU, Ljubljana, 26. 10. 2010.

 

Video

 • Potočnik, Tina. »TR: Spomeniškovarstveni manifest. TR: The Monument Protection Manifest.« Kratki dokumentarni film (2. nagrada na mednarodnem študentskem natečaju v okviru konference Dediščina socializma, Maribor, 20.–22. 9. 2012).

 

Prevod

 • Mohar, Katarina, Franci, Lazarini, Potočnik, Tina. 2011. »Katekizem spomeniškega varstva (Dunaj 1916). Katechismus der Denkmalpflege (Wien 1916).« Umetnostna kronika, (32): 44–50.

 

Drugo

 • Potočnik, Tina. 2013. »Razvoj in preobrazba primestnih naselij s primerom naselja Mengeš.« Doktorska disertacija, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani.
 • Potočnik, Tina. 2010. »Problemi prenove arhitekture Edvarda Ravnikarja.« Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Potočnik, Tina. 2007. »Sklenjene procesije živali v situlski umetnosti na Slovenskem.« Diplomska naloga, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

 

Ime / Your Name

Vaš eMail / Your E-mail

Zadeva / Subject

Sporočilo / Your Message