Interdisciplinarnost in povezovanje raziskovalcev in ustvarjalcev z različnih področij vizualne kulture.

"RI19+"

Odpiranje za strokovnjake in zainteresirano javnost zaprtih institucionalnih akademskih delokrogov.

"RI19+"

Zapolnitev praznine v okviru aplikativnosti znanstvenoraziskovalnega dela na humanističnem področju.

"RI19+"

O RI19+

RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, je samostojni zavod s sedežem v Ljubljani, ustanovljen leta 2013. Naloga zavoda je znanstveno in strokovno raziskovati, interpretirati in evalvirati vizualne pojave, umetniške smeri, spomenike in osebnosti na področju Slovenije in v tujini od 19. stoletja do sodobnosti, in sicer v regionalnem, nacionalnem in svetovnem kontekstu. Delovanje zavoda je zastavljeno interdisciplinarno in temelji na povezovanju raziskovalcev in ustvarjalcev z različnih področij vizualne kulture. Ne le temeljne raziskave, temveč tudi prenos znanj in vsesplošna popularizacija vizualne kulture so srž prizadevanja in del pristopa RI19+, ki ga loči od drugih podobnih institucij. S temi prizadevanji, pa tudi z osrediščenostjo na sodelovanje med strokami in na medgeneracijski dialog na navedenem področju, s težnjo odpiranja za strokovnjake in zainteresirano javnost zaprtih institucionalnih akademskih delokrogov in s spodbujanjem participacije zunaj svoje ekipe RI19+ nadgrajuje delo sorodnih ustanov, pretežno usmerjenih v bolj »klasična« zgodovinska obdobja in tematike, dopolnjuje delo institucij, ki so že posodobile svoj program dela, in prispeva k zapolnitvi praznine v okviru aplikativnosti znanstvenoraziskovalnega dela na humanističnem področju.

RI19+ sestavlja ekipa visoko izobraženih mlajših raziskovalcev in ustvarjalcev. Ustanovitvena organa sta svet zavoda, v katerem so soustanoviteljice dr. Tina Potočnik, dr. Nataša Ivanović in dr. Mina Mušinović ter dva člana zainteresirane javnosti, ter strokovni svet RI19+, ki ga sestavljajo strokovnjaki z najrazličnejših področij vizualne kulture. Poleg obeh ustanovitvenih organov so del ekipe RI19+ tudi številni ožji sodelavci.

Activities of interdisciplinary nature, interconnection of researchers and artists in various fields of visual culture.

"RI19+"

Opening of mainly closed institutional academic circles to experts and interested public.

"RI19+"

Filling of the gap in the frame of the applicability of scientific researches in the field of humanities.

"RI19+"

About RI19+

Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time, RI19+, established in 2013, is an independent research institution with its headquarters in Ljubljana, Slovenia. The main activities of RI19+ include scientific and professional researches, interpretations and evaluations of visual arts, artistic styles and artists in Slovenia and abroad from the 19th Century to the present time in regional, national and international context. All the institute activities are of interdisciplinary nature and base on interconnection of researchers and artists in various fields of visual culture. Not only the main researches but also the transfer of knowledge and general popularization of visual culture represent the core of RI19+ and its endeavour for different approach to the researched themes. RI19+ differs itself from the others existing institutions by its focus on inter-expert and intergenerational dialogue in the field of visual culture driven by the desire of wider opening of mainly closed institutional academic circles to experts and interested public. Therefore RI19+ upgrades the work of other similar institutions still mainly researching the so-called classical historical eras and themes, complements the work of institutions which already updated their ways of researches and contributes to the filling of the gap in the frame of the applicability of scientific researches in the field of humanities.

Members of RI19+ are younger, highly educated researchers and artists. The two institutional bodies are the Council of the Institute with five members: three co-founders Tina Potočnik, PhD, Nataša Ivanović, PhD, and Mina Mušinović, PhD, and two members of the interested public; and the Council of Experts, composed of experts from various fields of visual culture. Besides the two institutional bodies, there are a number of various collaborators also forming an important part of RI19+.