RI19+

Strokovne podlage za OPN občine Idrija – celostno ohranjanje dediščine /

Expert basis for municipal spatial planing of the municipality of Idria – integral conservation of heritage

10. 2015, Ljubljana

 

Mesto Idrija z raznovrstno in izjemno industrijsko in tehniško dediščino, povezano s pridobivanjem živega srebra, se je leta 2012 uvrstilo na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Kakor drugod po Sloveniji so tudi naselja v občini Idrija, pod katero spadajo številni objekti in območja pod spomeniškim varstvom, v zadnjih desetletjih zaradi razvojnih naselbinskih procesov doživela intenzivno preobrazbo, ki je vključevala tudi segment grajene kulturne dediščine. Pri tem se pojavlja nevarnost degradacije grajenega prostora, in sicer ob odsotnosti smernic v okviru veljavnih pravnih predpisov, ki bi v okviru občine Idrija usmerjale načrtovanje novogradenj objekta oz. dela objekta na lokaciji odstranjenih objektov, skupine objektov ali delov objektov, ki so bili nekdaj spomeniškovarstveno zavarovani kot dediščina ali spomenik, nato pa jim je bil spomeniškovarstveni status odvzet. To narekuje nujnost smernic za novogradnje, ki bi upoštevale sodoben koncept stavbne dediščine, obenem pa strokovno opredeljevale, katere vrednote, ki so bile gradnik kulturnega pomena dediščine ali spomenika, se ohranja v okviru novogradnje, in na kakšen način. Na pobudo Občine Idrija tako POPULUS, Prostorski inženiring, d. o. o., in RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, pripravljata strokovne podlage za spremembo dela Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS št. 16/88, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13).

 

Idrija, a town with diverse and exceptional industrial and technical heritage closely linked with mercury mining, gained in 2012 its place on the UNESCO World Heritage List. In the settlements within the Municipality of Idrija, just as in several other Slovenian settlements, numerous objects fall under Cultural Heritage Protection Acts, while in the last couple of decades the surrounding areas went through an intense transformation phase all due to the urbanization and other developmental processes, which included a range of built cultural heritage. The absence of guidelines in the frame of the valid legislation which would within the Municipality of Idrija direct planning of new object or part of such object on the site of removed older construction, part of construction or a group of objects, which used to be under the protection of Cultural Heritage Protection Acts, yet they have afterwards lost their status, represents danger of built environment degradation. Such situation dictates an urgency of reinstatement of directives for new-build objects, which would consider contemporary concept of built heritage and at the same time determine in a competent manner those values that gave object or monument the quality of an object of cultural importance, and made sure that these were restored in the frame of the new-build object. Following the initiative of the Community of Idrija, POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., and RI19+, Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time, are preparing the expert basis for the partial change of the Ordinance of the Designation of Natural, Cultural and Historical Monuments in the area of the Municipality of Idrija (Official Gazette SRS No. 16/88, 17/88, Official Gazette RS, No. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) and the Ordinance of Municipal Spatial Planning of the Municipality of Idrija (Official Gazette RS, No. 38/11, 107/13).

 

http://www.populus.si/vsebine/podrocje-dela