Category

Dediščina / Heritage

Povezave – Connessioni

Izšlo v letu 2016 / Published in 2016

Tina Potočnik, RI19+: Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske ter ajdovske gradnje. Il patrimonio e il modernismo. L’architettura di Svetozar Križaj con l’incorporazione delle strutture storiche e della tradizione edile di Vipava e Ajdovščina
V / In: Povezave, gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost. Connessioni, ingegneria civile, architettura, storia dell’arte, arte  (E-knjiga/e-book)
Uredili / Edited by Mateja Golež, Miha Tomaževič, Janko Rožič
Založil / Pulished by Zavod za gradbeništvo Slovenije (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute)

povezave-connessioni_page_01

povezave-connessioni-1-96

V okviru projekta MACC (Modern Art  Consevation Center), naravnanega k iskanju celostnih rešitev problemov prenove arhitekturne dediščine 20. stoletja, so partnerji, med katerimi je imel pomembno vlogo  Zavod za gradbeništvo Slovenije, in zunanji sodelavci združili znanja s področja naravoslovnih, tehničnih in humanističnih ved. V septembru 2016 je bila tako izdana e-knjiga Povezave-Connessioni, ki združuje prispevke, ki k navedeni problematiki pristopajo z gradbeniškega, arhitekturnega in umetnostnozgodovinskega vidika.

Prispevek Tine Potočnik se osredotoča na delo ajdovskega arhitekta v Svetozarja Križaja (1921–1996), diplomanta Jožeta Plečnika (1953) in enega najpomembnejših slovenskih povojnih modernistov. Na podlagi obravnave izbranih Križajevih načrtovanih in zgrajenih objektov (grajenih sestavov) v Ajdovščini in Vipavi je predstavljen Križajev pristop k  arhitekturnemu snovanju, v katerem na eni strani izhaja iz historične strukture oz. slednjo inkorporira v nove ureditve, in se na drugi strani naslanja na tradicijo vipavske in ajdovske gradnje.

A Symbol of Liberation for Revolution Square in Ljubljana

Izšlo v letu 2016 / Published in 2016

Tina Potočnik, RI19+: Centro Simón Bolívar: A Symbol of Liberation for Revolution Square in Ljubljana, Slovenia
V / In: Simón Bolívar: Travels and Transformations of a Cultural Icon
Uredili / Edited by Maureen G. Shanahan and Ana María Reyes
University Press of Florida

 

In her essay Tina Potočnik connects the Centro Simón Bolívar in Caracas, Venezuela, and the Revolution Square complex in Ljubljana, Slovenia. She demonstrates that the Centro Simón Bolívar served as a model for the Revolution Square complex, meant to house the new government, administrative, and cultural center of one of the former Yugoslav Republics. The Revolution Square complex was intended as a built symbol of the new political and social order, reflecting ideas of revolution and freedom. The essay elaborates on the historical circumstances surrounding the design, the formal resemblance of both complexes, and the parallels between the reception of the liberator – Bolívar, in Latin America, and Tito in Yugoslavia. Potočnik argues that at the time when the Cold War brought about new concerns over imperialism worldwide, Latin America, Venezuela, and Bolívar in particular, offered a strong symbol of revolution and liberation.

O knjigi / About the book:

»In this volume, an array of international and interdisciplinary scholars shows the ways Bolívar has appeared over the last two centuries in painting, fiction, poetry, music, film, festival, dance, city planning, and even reliquary adoration. They illustrate how Bolívar’s body has been exalted, reimagined, or fragmented in different contexts, taking on a range of meanings to represent the politics and poetics of today’s national bodies.
By critically analyzing many examples of cultural Bolivarianisms, or cults of Bolívar, this collection demonstrates the capacity of the arts and humanities to challenge and reinvent hegemonic icons and narratives and, therefore, to be vital to democracy.«

kazalo-vsebine_table-of-contents

http://upf.com/book.asp?id=SHANA001

STROKOVNE PODLAGE ZA OPN OBČINE IDRIJA / EXPERT BASIS FOR MUNICIPAL SPATIAL PLANING OF THE MUNICIPALITY OF IDRIJA

RI19+

Strokovne podlage za OPN občine Idrija – celostno ohranjanje dediščine /

Expert basis for municipal spatial planing of the municipality of Idria – integral conservation of heritage

10. 2015, Ljubljana

 

Mesto Idrija z raznovrstno in izjemno industrijsko in tehniško dediščino, povezano s pridobivanjem živega srebra, se je leta 2012 uvrstilo na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Kakor drugod po Sloveniji so tudi naselja v občini Idrija, pod katero spadajo številni objekti in območja pod spomeniškim varstvom, v zadnjih desetletjih zaradi razvojnih naselbinskih procesov doživela intenzivno preobrazbo, ki je vključevala tudi segment grajene kulturne dediščine. Pri tem se pojavlja nevarnost degradacije grajenega prostora, in sicer ob odsotnosti smernic v okviru veljavnih pravnih predpisov, ki bi v okviru občine Idrija usmerjale načrtovanje novogradenj objekta oz. dela objekta na lokaciji odstranjenih objektov, skupine objektov ali delov objektov, ki so bili nekdaj spomeniškovarstveno zavarovani kot dediščina ali spomenik, nato pa jim je bil spomeniškovarstveni status odvzet. To narekuje nujnost smernic za novogradnje, ki bi upoštevale sodoben koncept stavbne dediščine, obenem pa strokovno opredeljevale, katere vrednote, ki so bile gradnik kulturnega pomena dediščine ali spomenika, se ohranja v okviru novogradnje, in na kakšen način. Na pobudo Občine Idrija tako POPULUS, Prostorski inženiring, d. o. o., in RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, pripravljata strokovne podlage za spremembo dela Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS št. 16/88, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13).

 

Idrija, a town with diverse and exceptional industrial and technical heritage closely linked with mercury mining, gained in 2012 its place on the UNESCO World Heritage List. In the settlements within the Municipality of Idrija, just as in several other Slovenian settlements, numerous objects fall under Cultural Heritage Protection Acts, while in the last couple of decades the surrounding areas went through an intense transformation phase all due to the urbanization and other developmental processes, which included a range of built cultural heritage. The absence of guidelines in the frame of the valid legislation which would within the Municipality of Idrija direct planning of new object or part of such object on the site of removed older construction, part of construction or a group of objects, which used to be under the protection of Cultural Heritage Protection Acts, yet they have afterwards lost their status, represents danger of built environment degradation. Such situation dictates an urgency of reinstatement of directives for new-build objects, which would consider contemporary concept of built heritage and at the same time determine in a competent manner those values that gave object or monument the quality of an object of cultural importance, and made sure that these were restored in the frame of the new-build object. Following the initiative of the Community of Idrija, POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., and RI19+, Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time, are preparing the expert basis for the partial change of the Ordinance of the Designation of Natural, Cultural and Historical Monuments in the area of the Municipality of Idrija (Official Gazette SRS No. 16/88, 17/88, Official Gazette RS, No. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) and the Ordinance of Municipal Spatial Planning of the Municipality of Idrija (Official Gazette RS, No. 38/11, 107/13).

 

http://www.populus.si/vsebine/podrocje-dela

MAKS FABIANI – SLOG, MEDIJ IN »ŽENSKA POSEBNOST« / MAKS FABIANI – STYLE, MEDIUM AND »FEMALE PURVIEW«

MAKS FABIANI – SLOG, MEDIJ IN »ŽENSKA POSEBNOST« / MAKS FABIANI – STYLE, MEDIUM AND »FEMALE PURVIEW«

dr. Tina Potočnik, dr. Nataša Ivanović

PREDAVANJE V OKVIRU SIMPOZIJA MAKS FABIANI / PROSTORSKI KONTEKST / TEKSTURA /TEKSTIL / TEKST

LECTURE AT THE SYMPOSIUM MAKS FABIANI / SPATIAL CONTEXT / TEXTURE / TEXTILE / TEXT

7. 5. 2015, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta)

 

V poglavju »Ženska posebnost« filozofskega spisa »Akma« arhitekta in urbanista Maksa Fabianija se zrcali njegova izkušnja poučevanja na Umetniški šoli za ženske in deklice (Kunstschule für Frauen und Mädchen) na Dunaju, kjer je bilo ženskam omogočeno formalno izobraževanje v slikarstvu, grafiki in kiparstvu. Toda študij arhitekture zanje še vedno ni bil dostopen, arhitekturna znanja, ki so jih učenke pridobile v okviru Fabianijevih predavanjih o zgodovini sloga, pa so bila preusmerjana v ustvarjanje v mediju, ki je bil tedaj za ženske »bolj naraven« in so ga imenovali »uporabna« ali »dekorativna« umetnost (pohištvo, nakit, tekstilije, igrače etc.).

V prispevku je predstavljena relacija med percepcijo ženske posebnosti in splošno domestikacijo žensk v okviru ustvarjalnega medija (še po drugi svetovni vojni) na eni strani, na druga strani pa ornamentom, ki je do tedaj označeval različne historične sloge in dunajsko secesijo, potem pa postal predmet kritik modernističnih arhitekturnih teoretikov in se ga je slabšalno prištelo med ženske posebnosti.

 

The chapter “Female Purview” in the philosophical essay Akma, written by architect and urbanist Max Fabiani, reflects his experience, gained while teaching at the Vienna Art School for Women and Girls (Kunstschule für Frauen und Mädchen). Although it was possible for women to acquire formal education in painting, printmaking and sculpture, the studies in architecture were still outside their reach. Moreover, the architectural knowledge they acquired in the frame of Fabiani’s lectures on the history of style, was redirected to the medium of the so called “applied” or “decorative” arts (furniture, jewelry, textiles, toys etc.) which were deemed to be “natural” for women or within their abilities.
This paper discusses on one side the relation between the perception of “female purview” and general domestication of women within the creative medium (even after the Second World War), and on the other the ornament, which until then characterized various historical styles and the Viennese Secession, yet soon became the subject of critique of modernistic architectural theorists and was in some cases pejoratively added to the female purview.

Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem … et maneat semper… / Public Monuments and Memorials of the 20th Century in Carniola

dr. Mina Mušinović / Mina Mušinović, PhD

Vabljeno predavanje v okviru SUZD

19. 11. 2014, Ljubljana (Narodna Galerija)

S kratkim sprehodom skozi znano in manj znano memorialno dediščino na Gorenjskem bo nekaj ključnih primerov izmed dobrih petsto javnih spomenikov, postavljenih na Gorenjskem predvsem v drugi polovici 20. stoletja, predstavljenih v luči novih znanj, razumevanj in interpretacij pa v okviru novih pogledov na zgodovino, nerazdružno povezanih s spreminjajočo se politično situacijo in pod neusmiljenim bremenom časa. Osvetljeno bo delovanje nekaterih danes povsem pozabljenih umetnikov, ki so na Gorenjskem pustili svoj pečat, kot bodo izpostavljeni tudi primeri najbolj izvirnih in umetniško dovršenih spomenikov.

 

A short field trip through the known and less known memorial heritage in Carniola presents a selection of well over five hundred public monuments and memorials erected in Carniola in the second half of the 20th Century, in the context of new knowledge, understanding and interpretations as well as from different historic perspectives, closely connected with constantly changing political situation and under ruthless weight of time. The lecture exposes work of some of nowadays completely forgotten artists, who left their trails in Carniola and emphasizes the best examples of original and artistically accomplished monuments and memorials.

Stavbna in naselbinska dediščina Slovenske Bistrice

Vodeni ogled v okviru odprtja DEKD

dr. Mina Mušinović, dr. Nataša Ivanović, dr. Tina Potočnik

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Dediščina gre v šole, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, ki se je tako kot številna druga slovenska naselja razvila iz historične naselbinske strukture in se danes v urbanem smislu spreminja z nezadržno hitrostjo, predstavlja odlično priložnost za spoznavanje osnovnih pojmov spomeniškega varstva ter problematike grajene dediščine in stanja grajenega prostora na splošno. Kaj vse zajema pojem kulturna dediščina ter kaj predstavljata pojma stavbna in naselbinska dediščina? Kakšen pomen imajo stavbe ali njihovi deli ter grajeni sestavi z dediščinskimi lastnostmi za našo sedanjost in prihodnost ter kaj je pomembno za njihovo ohranjanje? Tem vprašanjem bo posvečeno strokovno vodstvo po starem mestnem jedru Slovenske Bistrice, ki se bo dotaknilo vseh zgodovinskih plasti mesta.

http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2014/09/Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf.pdf

http://www.zvkds.si/en/zvkds/dekd/2014/program/854/

Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf

Ogrožena arhitekturna dediščina dvajsetega stoletja

RI19+ v oddaji Podoba podobe

Avtor oddaje: Iztok Premrov

2. 6. 2014, RTV SLO

Kako se Slovenci zanimamo za arhitekturne dosežke prejšnjega stoletja, kako jih obnavljamo in kako ohranjamo zanamcem. Spregovorili bodo umetnostni strokovnjaki, arhitekti, konservatorji in raziskovalci materialov, vsi združeni v skupno reševanje problemov ogrožene arhitekture.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/podoba-podobe/174278699

Dediščina in modernizem / Built Heritage and Modernism

Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske ter ajdovske gradnje / Built Heritage and Modernism. Architecture of Svetozar Križaj Incorporating the Historical Built Structures and the Building Tradition of the Ajdovščina and Vipava Regions

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

22. 5. 2014, Štanjel

Posvet Znanje za ohranjanje dediščine 20. stoletja

22. 5. 2014, Štanjel

Svetozar Križaj (1921-1996) je bil učenec Jožeta Plečnika in en najpomembnejših arhitektov slovenskega povojnega modernizma. Študija Križajevih izvedenih in tudi načrtovanih objektov razkrije njegov pristop k arhitekturnemu snovanju, v okviru katerega se na eni strani naslanja na historično grajeno dediščino in slednjo inkorporira v nove grajene strukture, na drugi pa izhaja iz ajdovske in vipavske gradbene tradicije.

Svetozar Križaj (1921-1996) was a student of Jožef Plečnik and one of the most important Slovene modernist architects in the post-World War II period. The survey of Križaj’s realised but also planned buildings in Ajdovščina and Vipava, reveals his creative architectural approach, where he on one hand related strongly to the historical built heritage and incorporated the latter in the newly built structures, while on the other hand he simultaneously remained faithful to the building tradition of the Ajdovščina and Vipava regions.

http://www.drustvo-dal.si/pdf/ZNANJE%20ZA%20OHRANJANJE.pdf

TR v Ljubljani: arhitekturno-urbanistična kompozicija, njeni vzori in pomeni / TR in Ljubljana: Architectural Composition, its Inspiration and Meaning

Predavanje v organizaciji SUZD

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

17. 4. 2014, Ljubljana (Mestni Muzej)

Kompleks TR (Trga revolucije, danes Trga republike) v Ljubljani je ena najpomembnejših arhitekturno-urbanističnih zasnov preteklega stoletja na območju Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Zmagovalni natečaj za ureditev tega območja (1960), ki je delo Edvarda Ravnikarja (1907-1993), učenca Jožeta Plečnika in Le Corbusierja, zaznamuje monumentalna arhitekturno-urbanistična kompozicija s podvojenima nebotičnikoma nad veliko ploščadjo. Idejna zasnova kompleksa TR in njen vzor v okviru arhitekturne zgodovine ter povezava med oblikovnimi značilnostmi ter simboličnim pomenom arhitekturno-urbanističnega kompleksa sta eni izmed ključnih točk raziskave, ki jo RI19+ izvaja v okviru svojega preučevanja arhitekturnega ustvarjanja v preteklih dveh stoletij na Slovenskem.

In 1960, Edvard Ravnikar (1907-1993), a former student of the architects Jože Plečnik and Le Corbusier, won the design competition for the urban arrangement of the Revolution Square complex in Ljubljana, one of the most important architectural complexes in Slovenia and in the former Yugoslavia. The winning design entry depicts a monumental architectural composition with twin towers overlooking a wide platform. The design and its inspiration within the architectural history and the connection between the formal properties of the Revolution Square complex and its symbolic meaning are two of the key issues of the research, which is being carried out by RI19+ in the frame of the study of the 19th and 20th Century architecture in Slovenia.

Spanje razuma ustvari pošasti: problematika vrednotenja arhitekture povojnega modernizma / The Sleep of Reason Produces Monsters: the Problems of Valorisation of Modern Architecture

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

13. 11. 2013, Ljubljana

Posvet Celostna obravnava objektov arhitekturne dediščine 20. stoletja (ZAG, Zavod za gredbeništvo Slovenije)

Na nezavidljivo stanje arhitekture slovenskega povojnega modernizma vpliva več dejavnikov. Eden ključnih je vrednotenje, ki je izhodišče spomeniškovarstvene obravnave kateregakoli objekta. Nerazumevanje arhitekturnih konceptov in nepoznavanje značilnosti arhitekture 20. stoletja je privedlo do nezaznavanja arhitekturnih kvalitet. Naslov znamenite Goyeve grafike Spanje razuma ustvari pošasti (El sueño de la razón produce monstruos),nakazuje prepričanje, da se prav v okviru vrednotenja na podlagi razširjenega multidisciplinarnega pogleda kažejo možnosti izboljšanja stanja moderne arhitekture na Slovenskem.

There are several factors that have greatly contributed to the poor condition of the architecture of Slovenian post-war modernism, among which without a doubt the valorisation, being itself the basis for the treatment of any kind of built heritage. The ignorance regarding characteristics of the 20th Century architecture and misunderstanding of the architectural concepts lead towards the failure in the recognition of the architectural qualities. The title of the famous Goya’s work The sleep of reason produces monsters (El sueño de la Razón produce monstruos), points out a belief that in the framework of valorisation on the basis of an expanded multidisciplinary aspect there is a potential to improve the state of Slovene modern architecture.

http://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Dogodki%202013/Program%20za%20strokovni%20posvet%20_Celostna%20obravnava%20objektov%20arhitekturne%20dedi%C5%A1%C4%8Dine%2020_%20stoletja_.pdf

Architecture and its Financial Context: National and University Library in Ljubljana

Tina Potočnik, PhD

17. 5. 2013, Sarajevo, Bosnia

Cultures of Economy in Southeastern Europe, 4th Workshop of the DAAD network „Media and Memory“

15. – 18. 5. 2013, Sarajevo, Bosnia

In 2012 the design competition for the new National and University Library (NUK II) in the center of Ljubljana, Slovenia, came to a close. Its aim was, as in the case of the competition in the 1980ies (the winning project was never executed), to provide an architectural solution for the building of crucial national and cultural importance. The focus was set on the relation between the formal aspect of architecture, specifics of the location and culture and, on the other hand, historical and economic circumstances that influenced both competition entries for the NUK II – the first one in the time of the transition processes towards the global capitalism and the latter in the time of increasing economic and financial crisis in the European Union.

http://www.litwiss.uni-konstanz.de/fachgruppen/slavistik/forschung/media-and-memoria/workshop-sarajevo-2013/